1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia

Zmiany klimatu nie mają granic administracyjnych. Projekt KLAPS (Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polski i Saksonii) został podjęty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. W ramach KLAPS, wybrane zagadnienia o charakterze transgranicznym, związane ze zmianami klimatu, zostały szczegółowo przeanalizowane. Zagadnienia te obejmują w szczególności problematykę zanieczyszczeń powietrza, ładunków krytycznych i ich przekroczeń oraz wpływ zmieniającego się klimatu na ludność, turystykę i rolnictwo.

Czym jest klimat?

Klimat jest wypadkową wszystkich możliwych stanów pogody w danym miejscu, łącznie z ich typowymi sekwencjami oraz zmianami dobowymi. Klimat jest kształtowany nie tylko przez procesy zachodzące w samej atmosferze, ale także przez jej interakcje np. z hydrosferą oraz aktywnością słońca.

Czym są projekcje klimatu?

Projekcje klimatu dostarczają informacji na temat możliwych przyszłych zmian klimatu. Są ważną podstawą do analizowania wpływu zmian klimatu i oceny potencjalnych możliwości adaptacyjnych. Projekcje klimatu są wynikami pracy globalnych modeli klimatu, które bazują na scenariuszach emisji i stężeń gazów cieplarnianych. Projekcje klimatu, w odróżnieniu od prognoz, bazują na scenariuszach i założeniach dotyczących m.in. rozwoju demograficznego i technologicznego, lub na zmianach bilansu energetycznego Ziemi w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych. Z badaniami których podstawą są scenariusze, wiąże się istotna niepewność.

Projekt KLAPS jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2012 do grudnia 2014. Partnerami projektu są Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (Lider Projektu), a ze strony polskiej Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu.