1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Publikacje

Klimat w regionie granicznym Polska-Saksonia

Publikacja podsumowuje wyniki badań obecnych warunków klimatycznych i zmian klimatu w regionie granicznym Polska-Saksonia. Podstawę opracowania stanowiła transgraniczna baza danych z niemieckich, polskich i czeskich stacji meteorologicznych. Zakres obserwowanych zmian klimatu w wieloleciu 1971-2010 został określony przy pomocy analizy trendów. Analizy skupiły się przede wszystkim na warunkach termicznych, bioklimatycznych i agroklimatycznych, określonych z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników.

Projekcje klimatyczne, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczące przyszłych zmian klimatu w regionie granicznym Polska-Saksonia, a także zmian zanieczyszczeń powietrza i przekroczeń ładunków krytycznych do roku 2100. Na podstawie trzech różnych scenariuszy (A1B, RCP2.6 i RCP8.5) określono potencjalny zakres zmian warunków klimatycznych oraz zanieczyszczeń powietrza.  Scenariusz RCP2.6 reprezentuje tzw. „cel 2-óch stopni”, natomiast RCP8.5 jest określany jako „scenariusz najgorszy z możliwych”.

Na podstawie wyników analiz i projekcji klimatycznych została określona, przy pomocy modelu FRAME, obecna i przyszła depozycja siarki oraz azotu w regionie projektu. Dodatkowo, uwzględniono również prognozy emisji do roku 2030.

Przekroczenia ładunków krytycznych dla ekosystemów mogą zostać określone na podstawie wyników z modelu FRAME i są związane z wartościami granicznymi stężeń niektórych substancji zawartych w powietrzu. Przekroczenia tych wartości wiążą się ze znacznymi i długotrwałymi zmianami, które niekorzystnie oddziałują na wrażliwe ekosystemy. Uwzględniając wyniki projekcji klimatycznych, zanieczyszczeń powietrza oraz ładunki krytyczne, można dla przyszłych okresów określić ryzyko zakwaszenia i eutrofizacji ekosystemów zlokalizowanych w regionie granicznym.

PODSUMOWANIE PROJEKTU: Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polski i Saksonia

Problematyka poruszana w ramach unijnego projektu KLAPS (Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska – Saksonia) dotyczy wpływu zmian klimatu na wielkość i depozycję zanieczyszczeń powietrza, ładunki krytyczne, a także ich oddziaływania na społeczeństwo, turystykę i rolnictwo. Niniejsza publikacja przede wszystkim w sposob ogolny podsumowuje wyniki badań uzyskane w ramach realizacji projektu KLAPS. Ponadto, informacje dotyczące obecnych i przyszłych trendow zmian warunkow klimatycznych i zanieczyszczeń powietrza oraz wyniki badań innych projektow dotyczących zmian klimatu, zostały omowione pod kątem ich przydatności dla poszczegolnych grup odbiorcow. Dokładny opis zastosowanych metod oraz wyniki badań zostały przedstawione w publikacjach: „Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii“ oraz „Projekcje klimatu, zanieczyszczenia powietrza i ładunki krytyczne w regionie granicznym Polski i Saksonii“.